Podmjera 6.2.1. Objavljen natječaj za Operaciju 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Agencija za plaćanja  objavila je 31.siječnja 2018.godine  Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Prijave na natječaj zaprimat će se od  12. ožujka  do 23. travnja 2018. godine. Bespovratna potpora u Podmjeri 6.2. iznosi 375.575,00 kuna (kunska protuvrijednost iznosa od 50.000 eura) za 100% ulaganja

Prihvatljive aktivnosti su:

nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.
 1. Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila i to:   
 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila, s najvišim iznosom prihvatljivog troška do 150.000,00 kuna
 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova ograničeni su
Navedene aktivnosti  vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore
 1. Aktivnosti pripreme projektne dokumentacije:
 • izrada projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 • usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu
Navedene aktivnosti pripreme projektne dokumentacije mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti potpore. Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Prihvatljivi sektori

Prihvatljivi sektori su:
 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda  
Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU.
 1. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima,
u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 1. sektor turizma u ruralnom području 
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima koje pripada  jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma prihvatljivi su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i u  nerazvrstanim naseljima
 1. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 

Iznos potpore

U okviru Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima dodjeljuje se fiksni iznos bespovratne potpore od 375.575,00 kuna (kunska protuvrijednost iznosa od 50.000 eura).

Tko može ostvariti bespovratna sredstva iz Podmjere 6.2. ?

Uvjet za prijavitelje i projekte na podmjeru 6.2. je da djelatnost za koju traže potporu još nije pokrenuta, odnosno da nije izdano niti je u postupku izdavanje rješenja nadležnog tijela za obavljanje te djelatnosti. Isto, uvjet za sve prijavitelje da najmanje godinu dana na dan prijave projekta budu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s ekonomskom veličinom od najmanje 1.000 eura (maksimalna ekonomska veličina nije ograničena).  Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti i poduzeća koji ispunjavaju navedene uvjete. Dodatni uvjeti:   za fizičke osobe (obrti i OPG) su da osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora, najkasnije na dan predaje projekta, biti upisana u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti”   (porez na dohodak ili porez na dobit) te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje  po bilo kojoj osnovi. Pravne osobe (d.o.o.), za koje se i podrazumijeva da su upisane u RPO, dodatno moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Korisnik i nositelj nove djelatnosti

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti. Korisnik  je poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta Nositelj diversificirane djelatnosti je član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za potporu
 • ako je organizacijski oblik korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)
 • ako je organizacijski oblik korisnika OBRT – nositelj diversificirane djelatnosti može biti vlasnik/suvlasnik obrta
 • ako je organizacijski oblik korisnika pravna osoba – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi.
I korisnik i nositelj diversificirane djelatnosti moraju  zadovoljiti uvjete prihvatljivosti propisane Pravilnikom i  Natječajem.

Obveze nakon isplate potpore

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom PET godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju 
 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura
 • kod fizičkih osoba (OPG i obrti) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika
te dodatno, nositelj diversificirane djelatnosti (nove djelatnosti ruralnog turizma ili druge nepoljoprivredne djelatnosti) mora
 • plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili nepoljoprivredne djelatnosti koja je predmet projekta
 •  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.
  Bojana Orsić, mag.oec.
Skip to content